Skip to main content

RHAGARWEINIAD - DARLLENIAD 2 FUN

Sut gall Ecsema Care Online [Gofal Ecsema Ar-lein] fy helpu?

Bydd Ecsema Care Online yn eich helpu i gadw'ch croen yn iach a byw'n dda ag ecsema.

 

 

Mae'r wefan wedi'i datblygu gan bobl ag ecsema a thîm o arbenigwyr iechyd gan ddefnyddio'r dystiolaeth ymchwil ddiweddaraf. Rydym wedi siarad â dros 200 o bobl ag ecsema a’u teuluoedd i ddarganfod beth sydd fwyaf pwysig a defnyddiol iddynt.

 

Os ydych chi wedi ymweld o'r blaen, cliciwch yma

1
/
5
Chapter 1

Beth arall alla i ei ddisgwyl gan Ecsema Care Online?

Bydd dyfyniadau drwyddi draw yn seiliedig ar yr awgrymiadau a'r profiadau y mae pobl ag ecsema wedi'u rhannu â ni.

Mae'r rhain wedi'u gwirio gan bobl ag ecsema i wneud yn siŵr y byddant yn ddefnyddiol i chi.

Byddwch chi'n dysgu rhagor am:

 • Ecsema a'i driniaeth
 • Deiet ac alergedd
 • Cynnyrch cosmetig, colur, gofal croen ac eillio
 • Delio â chrafu
 • Ecsema yn yr ysgol, prifysgol neu waith a llawer mwy

Rwyf wedi bod yn delio ag ecsema ers blynyddoedd ac yn credu fy mod yn gwybod y cyfan, a chefais fy synnu'n fawr gan yr awgrymiadau defnyddiol newydd i mi eu darganfod

Jordan

Yn yr adran hon, rydym wedi casglu ynghyd y wybodaeth allweddol y mae pobl ag ecsema wedi dweud wrthym a oedd fwyaf defnyddiol iddynt.

2
/
5
Chapter 2

Cwestiynau cyffredin am ecsema

Cliciwch ar unrhyw un o'r cwestiynau isod i ddarganfod yr ateb:

Beth yw ecsema?

Mae ecsema yn gyflwr sy'n gwneud i'r croen gosi. Mewn croen goleuach, gall ecsema edrych yn goch. Mewn croen tywyllach, gall ecsema edrych yn llwyd, porffor neu frown. Gall y croen fod yn sych ac weithiau'n fflawiog. Dylai hyn wella wrth i chi gael rheolaeth ar ecsema.

Pa mor gyffredin yw ecsema?

Nid ydych chi ar eich pen eich hun.  Mae gan bum miliwn o bobl yn y DU ecsema. Mae hyn yn golygu ei fod gan 1 o bob 10 o bobl o'ch oedran chi.

A fydd fy ecsema byth yn diflannu?

Ar hyn o bryd nid oes iachâd ar gyfer ecsema. Efallai eich bod wedi clywed y bydd eich ecsema'n diflannu wrth i chi fynd yn hŷn ond nid yw hyn yn digwydd i bawb. Fel arfer, os ydych chi'n dal i gael ecsema yn 13 oed, yna efallai y byddwch chi'n dal i gael rhai fflamychiadau wrth i chi fynd yn hŷn.

Y newyddion da yw bod llawer y gallwch chi ei wneud i reoli ecsema. Nid oes rhaid iddo'ch atal rhag mwynhau bywyd a gwneud y pethau rydych chi am eu gwneud.

Efallai y gwelwch chi fod eich ecsema'n newid dros amser. Efallai y bydd adegau pan fydd eich ecsema'n dda iawn ac yn ymddangos fel ei fod yn diflannu'n llwyr. Ond ar adegau eraill, gall ymddangos yn waeth neu effeithio ar rannau newydd o'r corff.

Gall cymryd ychydig o gamau bach wneud gwahaniaeth mawr i ansawdd eich bywyd.

Beth sy'n achosi ecsema?

Nid oes unrhyw achos unigol o ecsema, gall gael ei achosi gan gymysgedd o bethau.

 1. Gall ecsema redeg mewn teuluoedd
   
 2. Mae'r system imiwnedd yn gor-ymateb
   
 3. Nid yw'r croen yn gweithio cystal fel rhwystr

Gall pethau waethygu ecsema, megis sebonau neu bowdrau golchi.

 

Beth mae'n ei olygu y gall 'ecsema redeg mewn teuluoedd'?

Rydym yn gwybod y gall ecsema redeg mewn teuluoedd. Mae hyn yn golygu eich bod mewn mwy o berygl o gael ecsema os oes gan eich mam, tad, brawd neu chwaer ecsema.

Rydych chi hefyd yn fwy tebygol o gael ecsema os oes gan yr aelodau hyn o'r teulu asthma, alergeddau bwyd, neu glefyd y gwair.

 

Beth sydd gan y system imiwnedd i'w wneud ag ef?

Y system imiwnedd yw system amddiffyn ein corff. Mae'n ein helpu i frwydro yn erbyn haint. Mae'r system hon yn gweithio mewn ffordd wahanol mewn pobl ag ecsema. Mae’n ‘gor-ymateb’ i bethau na fyddai fel arfer yn ein niweidio.

A oes cysylltiad rhwng ecsema, alergeddau, asthma, a chlefyd y gwair?

Rydym yn gwybod bod pobl ag ecsema'n fwy tebygol o gael asthma, alergeddau bwyd, a chlefyd y gwair.

Nid yw hyn yn golygu y bydd pawb ag ecsema yn cael y problemau iechyd hyn. Hefyd, ni fydd pawb sydd â'r problemau iechyd hyn yn cael ecsema.

Beth all wneud ecsema'n waeth?

Mewn pobl ag ecsema, gall y corff adweithio i:

 • Sebonau, gel cawod, siampŵ, ewyn ymolchi
 • Hylif golchi llestri, powdr golchi
 • Glaswellt, paill, llwch, blew anifeiliaid
 • Dillad nad ydynt yn feddal, yn llyfn ac yn gallu anadlu
 • Bod yn rhy boeth neu'n rhy oer
 • Lleithder ar y croen, megis chwys
3
/
5
Chapter 3

Rhwystr y croen ac ecsema

Mae ein croen yn rhwystr naturiol sydd yn atal pethau rhag mynd i mewn i'n cyrff ac yn cadw dŵr yn y croen. Mewn rhywun ag ecsema, nid yw'r rhwystr croen hwn yn gweithio cystal. Mae'n gollwng lleithder allan, gan wneud y croen yn sych.

Mae hefyd yn gadael pethau i mewn sy'n llidro'r croen, megis sebon a hylif golchi llestri. Gall hyn achosi i'r croen adweithio, gan ei wneud yn goslyd ac yn boenus.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu rhagor am y rhwystr croen mewn pobl ag ecsema.

Roedd fy ecsema'n fy nghythruddo'n fawr ac roeddwn i'n arfer crafu drwy'r amser ond nawr fy mod i'n gwybod beth rwyf yn ei wneud rwy'n crafu llawer llai nag oeddwn i'n arfer ei wneud.

Polly
4
/
5
Chapter 4

Dwy driniaeth a ddefnyddir yn dda

Gall llawer o bobl deimlo'n ddryslyd ynghylch sut i drin ecsema. Gall fod yn anodd gwybod pa driniaethau i'w defnyddio a phryd oherwydd bod ecsema'n newid dros amser.

Mae dwy brif driniaeth ar gyfer ecsema

Hufennau rheoli fflamychiadau (hufennau steroid fel arfer) - I gael rheolaeth

Hufennau lleithio (‘esmwythawyr’) - I gadw rheolaeth

Mae angen y ddwy driniaeth. Mae hyn oherwydd eu bod yn helpu i reoli ecsema mewn gwahanol ffyrdd.

 

Pan ddefnyddir y ddwy driniaeth hyn yn dda, byddant yn trin y rhan fwyaf o ecsema.


Mae'r triniaethau hyn yn dod ar ffurf hufennau, golchdrwythau, elïau neu geliau, ond pan ydym yn eu grwpio gyda'i gilydd rydym yn eu galw'n 'hufennau'.

I GAEL RHEOLAETH

Hufennau rheoli fflamychiadau (hufennau steroid fel arfer)

Beth yw eu pwrpas?

Mae'r hufennau hyn yn cael eu defnyddio i gael rheolaeth ar ecsema. Nhw yw:

•    Fe'i defnyddir i drin fflamychiadau lle mae'r croen yn fwy dolurus neu goslyd nag arfer

•    Fe'u rhagnodir fel arfer ac fel arfer maent yn hufennau steroid (corticosteroidau argroenol). Weithiau maent yn TCIs (Topical Calcineurin Inhibitors)

Bydd angen i'r rhan fwyaf o blant ag ecsema ddefnyddio hufennau rheoli fflamychiadau ar ryw adeg.

Pryd?

Defnyddiwch nhw cyn gynted ag y mae fflamychiad yn cychwyn.

Pa mor aml?

Yn ystod fflamychiad, defnyddiwch haen denau unwaith y dydd nes bod yr ecsema dan reolaeth.

Faint i'w ddefnyddio?

Fel canllaw bras, defnyddiwch haen denau, dim ond digon i orchuddio ardal y fflamychiad ecsema.

Am faint o amser?

Defnyddiwch nhw am ddau ddiwrnod ar ôl i'r ecsema ddod dan reolaeth. Os oes angen i chi ddefnyddio hufennau rheoli fflamychiadau am fwy na 3 neu 4 wythnos, yna byddai'n dda trafod hyn gyda gweithiwr iechyd proffesiynol.

Ydyn nhw'n ddiogel?

Ydyn. Mae astudiaethau'n dangos bod hufennau rheoli fflamychiadau'n ddiogel pan gânt eu defnyddio gan ddilyn y cyfarwyddiadau uchod. Dylid eu rhoi ar y croen yr effeithir arno yn unig. Fe'u defnyddir fel arfer am ychydig ddyddiau neu wythnosau ar y tro.

I gadw rheolaeth 

Hufennau lleithio (esmwythawyr)

Beth yw eu pwrpas?

Mae'r hufennau hyn yn cael eu defnyddio i gadw rheolaeth ar ecsema. Maent yn helpu i:

 • Atal fflamychiadau ecsema trwy gadw allan bethau a allai lidio'r croen
 • Gwneud y croen yn feddal trwy gloi dŵr yn y croen
 • Atal cosi

Bydd angen i'r rhan fwyaf o bobl ag ecsema ddefnyddio hufennau lleithio bob dydd.

Pa mor aml?

Po sychaf yw croen eich plentyn, y mwyaf aml y dylent ddefnyddio hufen lleithio.

Faint i'w ddefnyddio?

Defnyddiwch haen drwchus. Ni ellir gorddefnyddio hufennau lleithio.

Am faint o amser?

Bob amser. Bydd defnyddio hufennau lleithio hyd yn oed pan yw eich croen yn glir yn atal fflamychiadau yn y dyfodol.

Ydyn nhw'n ddiogel?

Ydyn. Mae hufennau lleithio'n ddiogel iawn. Maent yn cael eu defnyddio gan filiynau o deuluoedd ag ecsema ar draws y byd. Weithiau mae pobl yn cael eu bod yn llidio neu'n pigo. Efallai y bydd angen i chi ddod o hyd i un sy'n gweithio i chi.

Cyn gynted ag y dechreuais ddefnyddio hufennau lleithio'n fwy rheolaidd, sylwais fod fy nghroen wedi gwella'n fawr ac ni chefais gymaint o fflamychiadau.

Thomas
5
/
5
Quiz Chapter 5

Cwis

Atebwch y cwestiynau hyn am awgrymiadau ar ble i fynd nesaf...

Os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n edrych amdano gallwch chi fynd yn syth i'r hafan trwy glicio ar y ddolen isod

Neidio i'r hafan

1.

Is your eczema itchy?

2.

Do you have patches of dry skin?

3.

Is your eczema sore?

4.

Is your eczema redder or darker than usual?

Suggested for you

Flare control creams

Flare control creams are used to get control of eczema flare-ups. They contain medicines to make the skin less sore and itchy. This helps the skin heal. Most people with eczema will need to use flare control creams at some point.

 

Suggested for you

Moisturising creams

Moisturising creams form a barrier over the skin to protect the skin and keep control of eczema. They help to stop eczema flare-ups by keeping out things that may irritate the skin.