Skip to main content

Croeso i'r adran ymolchi, cael cawod a golchi dillad!

Bydd yr adran hon yn edrych ar:

 • Sut gallaf atal fy ecsema rhag gwaethygu ar ôl cael bath neu gawod?
 • A allaf ddefnyddio cynhyrchion ymolchi, megis sebon neu ewyn ymolchi?
 • Beth alla i ei ddefnyddio yn lle sebon?
 • A allaf ddefnyddio siampŵ ar fy ngwallt?
 • Pa mor aml ddylwn i gael bath neu gawod?
 • Pa bowdr golchi fydda I'n ei ddefnyddio ar gyfer fy nillad?
 • A fydd meddalyddion dŵr yn helpu fy ecsema?

Sut gallaf atal fy ecsema rhag gwaethygu ar ôl cael bath neu gawod?

Mae bath neu gawod yn helpu i olchi pethau i ffwrdd a allai lidio'r croen ac yn atal heintiau. Gall hefyd eich helpu i ymlacio os ydych chi'n teimlo dan straen.

Mae rhai pobl yn canfod bod cael bath neu gawod yn gallu sychu eu croen a gwneud iddo gosi mwy.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud i atal hyn yw rhoi eli lleithio ar eich croen wedyn. Mae hyn yn adfer rhwystr eich croen ac yn cloi lleithder yn eich croen. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi roi eli ar eu croen unwaith y bydd y croen wedi cael amser i oeri. Bydd hyn yn eich atal rhag mynd yn rhy boeth.

Efallai y bydd o gymorth i chi sychu'ch hun gyda thywel meddal, oherwydd gall rhwbio wneud eich croen yn goslyd neu'n ddolurus.

A allaf ddefnyddio cynhyrchion ymolchi?

Dylai pobl ag ecsema osgoi defnyddio cynhyrchion ymolchi, gan gynnwys sebonau, ewyn ymolchi, geliau cawod, a golch corff. Mae hyn oherwydd eu bod yn sychu'r croen ac yn gallu achosi fflamychiad ecsema.

Fe wnes i ganfod y byddai'r eli lleithio'n gwneud y bath neu'r gawod yn seimllyd iawn. Rwy'n defnyddio mat bath neu hen dywel yn y bath i atal fy hun rhag llithro.

Chris

Beth alla i eu defnyddio yn lle'r cynhyrchion hyn?

Gellir defnyddio'r rhan fwyaf o eli lleithio yn lle'r cynhyrchion ymolchi hyn. Os nad yw hwn yn hawdd i'w ddefnyddio, gallwch chi hefyd ofyn i'ch meddyg neu fferyllydd am gynnyrch ymolchi heb sebon sydd wedi'i wneud ar gyfer ecsema'n unig. Gallwch chi ddefnyddio'r holl gynhyrchion hyn yn yr un ffordd ag y byddech chi'n defnyddio sebon arferol i ymolchi yn y bath neu'r gawod, neu wrth olchi'ch dwylo. Nid yw'r cynhyrchion hyn yn ewynnu fel sebon arferol, ond maent yr un mor dda ar gyfer glanhau'r croen.

Sut gallwn i ddefnyddio fy eli lleithio neu olch heb sebon fel sebon?

Os yw eich eli lleithio neu olch heb sebon yn eithaf trwchus, gallwch chi gymysgu llwy de ohono yng nghledr eich llaw ag ychydig o ddŵr cynnes. Yna gallwch chi ddefnyddio hwn i olchi'ch croen. Gallwch chi hefyd ei roi ar groen sych ac yna ei olchi i ffwrdd yn y bath neu'r gawod.

Mae dod o hyd i gynnyrch rydych chi'n ei hoffi'n bwysig iawn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn rhoi cynnig ar ychydig o rai gwahanol cyn setlo ar eu ffefryn.

Beth am ychwanegion bath neu esmwythawyr bath?

Gallwch chi hefyd gael triniaeth ecsema y gallwch chi ei arllwys i ddŵr y bath. Gelwir y rhain weithiau’n ‘ychwanegion bath’, yn ‘esmwythawyr bath’ neu’n ‘olewau bath’.

Credwyd un tro y dylech chi ddefnyddio'r triniaethau bath hyn yn ogystal â eli lleithio i gadw rheolaeth ar ecsema. Mae ymchwil bellach yn dweud wrthym, os ydych chi'n defnyddio eli lleithio o leiaf unwaith y dydd, yna nid yw'r triniaethau bath hyn yn ychwanegu unrhyw beth ychwanegol. Fodd bynnag, gellir eu defnyddio yn lle sebon, yn yr un ffordd â'ch eli lleithio a golchi heb sebon.

Rwyf bob amser yn mynd â eli lleithio sbâr gyda mi i'r ysgol ac yn eu defnyddio yn lle sebon pan wyf yn golchi fy nwylo. Rwy'n cael ecsema ar fy nwylo ac mae sebon yr ysgol yn gallu rhoi cychwyn ar fy ecsema.

Dave

A allaf ddefnyddio siampŵ yn fy ngwallt?

Mae rhai siampŵau'n cynnwys lliwiau, persawr neu sebon a all wneud ecsema yn waeth. Mae'n well defnyddio siampŵ ar gyfer croen sensitif nad yw'n cynnwys unrhyw liwiau na phersawrau a allai waethygu ecsema.

Mae rhai pobl ag ecsema yn ei chael yn ddefnyddiol golchi eu gwallt dros y bath i atal y siampŵ rhag dod i gysylltiad â'u croen.

Os ydych chi'n defnyddio'r siampŵau hyn, mae'n bwysig eu golchi oddi ar eich croen ar unwaith. Gallant waethygu'ch ecsema o hyd os ydynt ar eich croen am gyfnod rhy hir.

Rwy'n defnyddio siampŵ croen sensitif, sy'n llawer gwell ar gyfer fy ecsema. Weithiau gall wneud fy ecsema'n waeth, ond rwy'n defnyddio cyn lleied â phosibl ac yn gwneud yn siŵr fy mod yn defnyddio mwy o eli lleithio ar ôl fy nghawod.

Anna

Pa mor aml ddylwn i gael bath neu gawod?

Nid oes ateb clir ynghylch pa mor aml y dylai pobl ag ecsema gael bath neu gawod. Mae llawer o bobl yn cael bod eu hecsema'n gwaethygu os ydynt yn cael bath neu gawod fwy nag unwaith y dydd. Y cyngor gorau yw mynd am beth bynnag sy'n gweithio orau i chi.

Roeddwn i'n arfer aros yn y gawod am amser hir oherwydd roedd yn lleddfu'r cosi. Ond roeddwn i'n teimlo'n goslyd iawn wedyn, er fy mod yn rhoi eli lleithio arnaf. Darllenais yn rhywle y gallai cynhesu fy nghroen i fyny fod yn gwneud pethau'n waeth. Felly nawr rwy'n cael cawod fyrrach ac wedi dod i arfer â bod yn llai poeth. Mae wedi helpu'n bendant.

Sam

Pa bowdr golchi ddylwn i ei ddefnyddio ar gyfer fy nillad?

Efallai eich bod wedi clywed bod powdr golchi neu hylif golchi anfiolegol yn well ar gyfer ecsema, ond nid oes llawer o dystiolaeth wyddonol o blaid hyn. Bydd rhai brandiau'n gwneud ystod ar gyfer croen sensitif, yr hyn y mae'n well gan rai pobl. Unwaith eto, nid oes llawer o dystiolaeth wyddonol bod y cynhyrchion hyn yn well o gwbl ar gyfer ecsema.

Yn aml, mae'n bosibl defnyddio llawer llai o bowdr golchi neu hylif nag y mae label y cynnyrch yn ei awgrymu. Mae hyn yn golygu y bydd llai o gynnyrch ar ôl ar y dillad.

Ceisiwch beidio â defnyddio meddalydd ffabrig ar eich golchiad, oherwydd mae ganddo hefyd bethau ynddo a all achosi fflamychiad ecsema.

Rwyf bob amser yn rhoi'r golchiad ar gylch rinsio ychwanegol i wneud yn siŵr bod yr holl sebon yn cael ei rinsio allan

Ben

Dyma rai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer golchi'ch dillad:

 • Defnyddiwch y swm lleiaf o bowdr golchi neu hylif sydd ei angen. Fel hyn, ni fydd y cynhyrchion hyn yn effeithio cymaint ar eich croen.
 • Gall eli lleithio gronni a niweidio sêl rwber eich peiriant golchi dros amser. Rhowch olchiad gwag i'ch peiriant golchi ar y tymheredd uchaf bob hyn a hyn i helpu i gael gwared ar unrhyw eli sy'n cael ei adael ar ôl.
 • Wrth roi cynnig ar bowdr golchi neu hylif newydd, golchwch ychydig o'ch eitemau yn unig i sicrhau nad yw'ch croen yn ymateb.
 • Mae rhai pobl ag ecsema'n credu bod hylif golchi'n well ar gyfer ecsema, oherwydd ei fod yn golchi dillad yn well na powdr golchi.

A fydd meddalyddion dŵr yn helpu fy ecsema?

Efallai eich bod wedi clywed y gall dŵr tap caled wneud ecsema yn waeth. Edrychodd astudiaeth ymchwil i weld a allai rhoi meddalydd dŵr yn eich cartref helpu ecsema. Canfu’r ymchwil nad oedd yn gwneud unrhyw wahaniaeth i ecsema pobl. Felly, mae'n annhebygol y bydd meddalyddion dŵr yn helpu'ch ecsema.