Skip to main content

Eli lleithio

Bydd yr adran hon yn edrych ar:

 • Beth yw eli lleithio a sut maen nhw'n helpu?
 • A yw eli lleithio'n ddiogel?
 • Atebion i bryderon cyffredin am eli lleithio
 • Pryd a sut i ddefnyddio eli lleithio
 • Dod o hyd i'r eli lleithio iawn i chi
 • Cymryd rhan yn ein ‘her 2 wythnos’

Efallai eich bod yn gwybod llawer o hyn yn barod. Edrychwch er mwyn gweld drosoch eich hun - efallai y bydd rhai o'r awgrymiadau a'r wybodaeth yn eich synnu.

 

Awgrym gwych!

Mae'r adran hon yn dechrau gyda'r pethau sylfaenol ond yn ymdrin â llawer mwy na hynny. Felly peidiwch â chael eich digalonni gan yr ychydig adrannau cyntaf os ydych chi wedi bod yn trin eich ecsema ers tro!

 

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu sut i ddefnyddio lleithyddion i gadw rheolaeth ar ecsema.

Cliciwch yma i ddarllen fersiwn testun o'r fideo

Eli lleithio

Mae eli lleithio (lleithyddion meddygol) yn well ar gyfer ecsema na'r lleithyddion cosmetig rydych chi'n eu prynu yn y siopau. Mae gan rai lleithyddion cosmetig liwiau neu bersawrau a all wneud ecsema'n waeth.

Beth yw eli lleithio?

Mae eli lleithio'n lleithyddion meddygol. Efallai y bydd eich meddyg yn galw’r eli hyn yn ‘esmwythawyr'. Maen nhw’n dod ar ffurf golchdrwythau, eli, elïau neu geliau, ond gyda’n gilydd rydym yn eu galw’n ‘eli lleithio’. Mae golchdrwythau a eli 'deneuach' nag elïau neu geliau. Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn nes ymlaen yn yr adran hon.

A yw cynhyrchion naturiol yn dda i'w rhoi ar ecsema?

Nac ydyn, oherwydd mae gan rai cynhyrchion naturiol, megis olew olewydd, liwiau, persawrau, neu bethau eraill a all wneud ecsema yn waeth. Dyma pam ei bod yn bwysig defnyddio eli lleithio ar eich croen yn unig.

 

Mae eli lleithio wedi'u gwneud ar gyfer ecsema yn unig. Nid oes ganddynt unrhyw beth ynddynt a fydd yn gwaethygu ecsema. Dim ond pethau sy'n ei wneud yn well!

Beth ydyn nhw ac a ydyn nhw'n ddiogel?

Pam defnyddio eli lleithio?

Mae eli lleithio'n ffurfio rhwystr dros y croen i amddiffyn y croen a chadw rheolaeth ar ecsema. Cliciwch ar y botymau isod i ddysgu rhagor:

 

Sut mae eli lleithio'n helpu?

Mae eli lleithio'n ffurfio rhwystr dros y croen i amddiffyn y croen a chadw rheolaeth ar ecsema. Maent yn helpu i:

 • Atal fflamychiadau ecsema trwy gadw allan bethau a allai lidio'r croen
 • Gwneud y croen yn feddal trwy gloi dŵr yn y croen
 • Atal cosi
 • Lleihau dolur
 • Cadw heintiau allan, sy'n fwy tebygol mewn croen sych

Darllen y dystiolaeth

Ydyn nhw'n ddiogel?

Ydyn, mae eli lleithio'n ddiogel iawn. Maent yn bennaf yn gymysgedd o olew a dŵr. Nid ydynt yn niweidio'ch croen. Mae miliynau o bobl ledled y byd yn eu defnyddio.

Darllen y dystiolaeth

Os byddaf yn anghofio eu defnyddio am ychydig ddyddiau, rwy'n sylwi'n fawr ar y gwahaniaeth yn fy nghroen. Mae'n mynd yn sych iawn a byddaf yn aml yn cael fflamychiad

Mia

A oes perygl tân?

Gall eli lleithio fynd ar dân os ydynt yn socian i ddillad, dillad gwely, neu rwymynnau ac yna’n dod i gysylltiad â thân (e.e. o gannwyll, sigarét neu hob coginio). Er bod y risg y bydd hyn yn digwydd yn isel, dylech chi fod yn arbennig o ofalus os ydych chi'n eu defnyddio mewn symiau mawr a'ch bod yn ysmygwr neu'n byw gydag un. Ceisiwch gadw draw rhag tân, fflamau a sigaréts.

Golchwch eich dillad a'ch dillad gwely yn rheolaidd ar y tymheredd uchaf a ganiateir ar gyfer y ffabrig. Bydd y tymheredd hwn yn cael ei ysgrifennu ar label gofal y ffabrig.Ceisiwch ddefnyddio digon o lanedydd golchi a chylch rinsio ychwanegol os oes gennych chi un. Bydd golchi fel hyn yn lleihau'r cronni o eli lleithio ar ffabrigau, ond ni fydd yn cael gwared arno'n llwyr.


Mae'r perygl tân yn fach iawn os dilynwch y cyngor uchod. Os ydych chi'n poeni am ddefnyddio'r eli hyn, yna efallai y byddwch am siarad â'ch fferyllydd, meddyg neu nyrs.

Defnyddio eli lleithio bob dydd

Using moisturising creams every day is the best way to protect your skin and prevent flare-ups in the future.

Mae eli lleithio'n helpu'r croen, hyd yn oed pan na allwch weld unrhyw ecsema. Maent yn helpu i gadw'ch croen yn llyfn ac yn ystwyth fel y gall ymdopi â phethau bob dydd a allai achosi fflamychiadau (flare-ups).

Dw i ond yn ei ddefnyddio cwpl o weithiau'r dydd a dw i wedi sylwi bod fy nghroen yn edrych yn llawer gwell a dw i ddim yn cael unrhyw fflamychiadau drwg.

Hannah

Pryderon cyffredin

Cliciwch ar y blychau isod i ddarganfod yr atebion i rai pryderon cyffredin am eli lleithio.

Nid oes gennyf amser i ddefnyddio eli lleithio

Gall lleithio bob dydd gymryd amser. Mae llawer o bobl yn ei chael yn anodd ffitio eli lleithio yn eu trefn ddyddiol.

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi edrych ar yr adran ‘astudio a gweithio’ lle trafodir y materion hyn yn fanylach.

Rwy'n cael mai'r amseroedd gorau i ddefnyddio fy eli yw yn y bore, ar ôl fy nghawod, ac ychydig cyn i mi fynd i'r gwely gyda'r nos. Rwy’n fwy tebygol o’u rhoi arnaf os wyf yn cynllunio pryd y byddaf yn ei wneud bob dydd.

Jay

Mae fy eli lleithio'n pigo pan wyf yn eu rhoi arnaf

Weithiau gall eli lleithio bigo'r croen pan gânt eu rhoi ymlaen gyntaf. Bydd hyn yn digwydd pan:

 • mae'r croen yn sych iawn neu wedi'i gracio
 • rydych chi'n cael fflamychiad ecsema
 • nid ydych wedi cael eich ecsema dan reolaeth eto drwy ddefnyddio eli

Mae pigo fel arfer yn tawelu ar ôl ychydig ddyddiau wrth i'ch croen atgyweirio ei hun.  Os na fydd y pigo'n diflannu ar ôl ychydig ddyddiau, yna efallai y byddwch am ddweud wrth eich meddyg. Efallai eich bod chi'n cael adwaith i gynhwysyn yn yr eli. Efallai y bydd angen i chi roi cynnig ar eli lleithio gwahanol.

Mae digon o eli gwahanol i roi cynnig arnynt, felly nid oes angen i chi setlo am yr un cyntaf. Gallwch chi roi cynnig ar yr her 2 wythnos yn ddiweddarach yn yr adran hon i'ch helpu i ddod o hyd i eli lleithio sy'n gweithio i chi.

Mae fy nghroen yn cael smotiau ar ôl defnyddio eli lleithio

Gall rhai pobl gael smotiau coch poenus ar ôl defnyddio eli lleithio. Mae hyn oherwydd y gall eli lleithio mwy trwchus weithiau rwystro'r tyllau naturiol (mandyllau) yn eich croen. Mae'n fwy tebygol o ddigwydd ar rannau'r corff gyda gwallt, megis eich coesau.

Dylai'r smotiau hyn setlo ar eu pennau eu hunain. Os na wnânt neu os byddant yn gwaethygu, yna dylech siarad â'ch meddyg neu nyrs. Efallai y bydd angen meddyginiaeth arnoch i'w trin. Efallai y byddwch chi hefyd am ofyn i'ch meddyg am eli lleithio teneuach.

Yn ddiweddarach yn yr adran hon, bydd cyngor ar y ffordd orau o roi'ch eli arnoch i atal hyn rhag digwydd eto.

 

 

Mae fy eli lleithio'n rhwbio i ffwrdd ar fy nillad

Mae llawer o bobl yn cael bod eli lleithio'n rhwbio i ffwrdd ar eu dillad. Ni fydd hyn yn niweidio'ch dillad nac yn effeithio ar eich croen mewn unrhyw ffordd, ond efallai na fyddwch yn hoffi'r ffordd y mae'n teimlo neu'n edrych. Gallai hefyd olygu bod angen i chi olchi'ich dillad yn amlach.

Un ffordd o atal eli lleithio rhag rhwbio i ffwrdd ar eich dillad yw gadael ychydig mwy o amser i adael i'ch eli socian i mewn cyn gwisgo'ch dillad. Fel arfer mae'n cymryd oddeutu 5-10 munud i'r eli socian i mewn yn llawn.


Gallech chi roi cynnig ar fynd i mewn i ystafell gynnes i wneud eich eli socian i mewn yn gyflymach. Mae rhai pobl ag ecsema'n cael ei fod yn helpu os ydyn nhw'n gwisgo dillad llac.

Rwyf bob amser yn gwirio fy nghyfryngau cymdeithasol neu'n bwyta fy mrecwast tra wyf yn aros i'm eli socian i mewn.

Jake

A yw fy nghroen yn ‘dod i arfer’ â’r eli lleithio?

Nac ydy, nid yw eich croen yn ‘dod i arfer’ â’r eli lleithio.

Defnyddio eli lleithio bob dydd yw'r ffordd orau o ofalu am eich croen ac atal fflamychiadau ecsema. Nid yw eli lleithio'n stopio gweithio po fwyaf y byddwch chi'n eu defnyddio.


Os ydych chi'n cael fflamychiad, yna bydd angen i chi hefyd ddefnyddio eli rheoli fflamychiadau, yn ogystal â'r eli lleithio, i gael rheolaeth ar yr ecsema.

Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am hyn yn yr adran ‘eli rheoli fflamychiadau.'

Rwy'n poeni y gall pobl eraill wybod bod gen i eli arnaf

Mae rhai pobl ag ecsema'n poeni am hyn. Efallai y canfyddwch y gall rhai eli lleithio wneud i'r croen edrych yn sgleiniog.

Efallai y bydd y croen hefyd yn edrych yn sgleiniog os nad yw'ch eli lleithio wedi socian i mewn yn llwyr. Efallai y byddwch chi am adael ychydig mwy o amser i adael i'r eli socian i mewn cyn mynd allan. Mae hyn fel arfer yn cymryd oddeutu 5-10 munud.


Mae rhai pobl yn ei chael yn ddefnyddiol defnyddio eli ysgafnach pan ydyn nhw allan a eli mwy trwchus pan ydyn nhw gartref.

Weithiau rwy'n poeni bod pobl yn edrych arna i a ddim yn hoffi'r golwg sydd arnaf. Ond, wrth i mi fynd yn hŷn, dechreuais sylwi nad oes neb yn edrych arnaf. Does neb yn meddwl dim am y peth. Does dim ots gan neb. Ac, os ydyn nhw'n edrych, nid yw hyn yn golygu eu bod yn meddwl pethau drwg amdanaf.

Emily

Rwy'n anghofio defnyddio eli lleithio

Mae mor hawdd anghofio gwisgo eli lleithio bob dydd, yn arbennig pan ydych chi'n brysur iawn yn yr ysgol, y brifysgol neu'r gwaith.

Mae llawer o bobl ag ecsema yn ei chael yn ddefnyddiol gosod nodyn atgoffa iddyn nhw eu hunain. Gallech chi roi cynnig ar osod larwm ar eich ffôn neu roi nodyn atgoffa ar bost-it yn rhywle y byddwch chi'n cerdded heibio iddo i'ch atgoffa.

Mae llawer o bobl ag ecsema yn ei chael yn haws cofio os ydyn nhw'n gwneud defnyddio eli lleithi'yn rhan o'u trefn ddyddiol. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ddefnyddio eli lleithio ar yr un pryd bob dydd. Efallai ar ôl cawod, cyn i chi frwsio'ch dannedd neu cyn i chi fynd i'r gwely.

Gallwch chi roi cynnig ar yr her 2 wythnos yn ddiweddarach yn yr adran hon. Gall hyn eich helpu i ddod i'r arfer o ddefnyddio'ch eli lleithio bob dydd. Gallwch chi hefyd sefydlu e-byst neu negeseuon testun atgoffa fel na fyddwch yn anghofio!

Mae fy eli lleithio'n drewllyd neu'n rhy seimllyd

Mae gwahanol eli lleithio'n arogli ac yn teimlo'n wahanol. Nid yw'r rhan fwyaf o eli lleithio'n ddrewllyd. Os nad ydych chi'n hoffi'r arogl ar eich eli chi, efallai y byddwch chi am ofyn i'ch meddyg am eli gwahanol. Mae llawer o wahanol eli lleithio y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw.

Maent yn dod mewn gwahanol lefelau o drwch a seimlydrwydd. Mae pobl sy'n defnyddio eli mwy trwchus neu seimllyd yn canfod eu bod yn parhau'n hirach a'u bod yn dda ar gyfer croen sych iawn. Nid oes ots pa eli rydych chi'n ei ddefnyddio, cyn belled â'ch bod chi'n ei ddefnyddio o leiaf unwaith y dydd.

Os canfyddwch fod yr eli yn rhy seimllyd, yna efallai y byddwch am roi cynnig ar ddefnyddio eli teneuach. Gallech chi hefyd ddefnyddio eli teneuach yn ystod y dydd ac un mwy trwchus gyda'r nos.

Bydd yr adran hon yn rhoi cyngor i chi ar sut i ddod o hyd i'r eli lleithio iawn i chi.

Pryd mae angen i mi ddefnyddio eli lleithio?

Bob dydd! Bydd eu defnyddio hyd yn oed pan yw eich croen yn glir yn atal fflamychiadau yn y dyfodol. Cofiwch barhau i'w defnyddio hyd yn oed pan ydych chi'n cael fflamychiad.

Efallai y bydd angen i bobl â chroen sychach neu ecsema mwy difrifol ddefnyddio eli lleithio'n amlach. Yn gyffredinol po sychaf yw eich croen, y mwyaf aml y dylech ddefnyddio eli lleithio. Ni ellir gorddefnyddio eli lleithio.

Awgrym Gwych!

Os ydych chi'n cael fflamychiad, yna bydd angen i chi hefyd ddefnyddio eli rheoli fflamychiadau, yn ogystal â eli lleithio, i gael rheolaeth ar yr ecsema. Gadewch fwlch o 20-30 munud rhwng defnyddio eli rheoli fflamychiadau a eli lleithio.

Rwyf bob amser yn gwneud yn siŵr bod gennyf ddigon o eli lleithio yn y tŷ, felly nid wyf byth yn rhedeg allan.

Joshua

Awgrymiadau ar gyfer eli lleithio

Dewch o hyd i amser i'w defnyddio sy'n gweithio i chi. Gallai hyn fod:

 • Ar ôl i chi gael bath neu gawod, neu ar ôl golchi'ch dwylo os oes gennych ecsema dwylo
 • Cyn i ch ddod i gysylltiad ag unrhyw beth a allai wneud ecsema'n waeth. Gallai hyn olygu pethau megis tywydd oer, paill mewn cae glaswelltog neu weithgareddau gwlyb neu lychlyd.

Pan wyf yn goslyd iawn, rwy'n cael eli lleithio'n lleddfol. Mae eu rhoi yn yr oergell yn eu hoeri, sydd hefyd yn help mawr.

Amy

Beth yw'r ffordd orau o ddefnyddio eli lleithio?

Cam 1

Mae'n syniad da golchi'ch dwylo cyn rhoi eli arnoch. Mae hyn oherwydd y gall fod bacteria ar eich dwylo a allai wneud eich ecsema'n waeth.

Mae'n well peidio â defnyddio'ch dwylo i dynnu'r eli o'i dwb. Gall hyn ychwanegu bacteria i'r twb. Gallwch chi ddefnyddio eli sy'n dod mewn peiriant pwmpio neu dynnu'r eli allan o'r twb gyda llwy o'r gegin. Golchwch y llwy mewn dŵr poeth wedyn.

 pump dispenser

Cam 2

Mae llawer o bobl yn ei chael yn ddefnyddiol defnyddio eli lleithio gan ddefnyddio symudiadau i lawr, i'r un cyfeiriad ag y mae'r gwallt yn tyfu. Pe byddech chi'n mynd i gyfeiriad arall y gwallt, gall yr eli rwystro'r ffoliglau gwallt (sachau bach o ble mae'ch gwallt yn tyfu). Gall hyn achosi smotiau coch a dolurus, a all gael eu heintio.

Mae pobl yn cael mai strocio sydd orau wrth roi lleithyddion arnynt, oherwydd gall rhwbio wneud i chi deimlo'n goslyd.

downwards strokes

Cam 3

Efallai y byddwch chi am roi cynnig ar roi eli lleithio ar rannau o ecsema neu groen sych, neu rannau lle bu ecsema yn y gorffennol. Pan yw eich ecsema'n ddrwg, gallech chi roi cynnig ar roi eli lleithio ar eich corff cyfan. Hyd yn oed ar rannau lle nad oes ecsema na chroen sych.

Mae'n ddiogel rhoi eli lleithio ar groen sydd wedi'i gracio. Efallai y byddwch chi'n cael ei fod yn pigo ar y dechrau, ond bydd hyn yn dod i ben wrth i'r croen wella.

Weithiau rwy'n gofyn i fy mam neu fy nghariad roi eli ar rannau megis fy nghefn, sy'n anodd ei gyrraedd fy hun. Dydw i ddim yn hoffi gofyn am help ond, os nad wyf yn rhoi eli arnaf ym mhobman, bydda i'n cosi drwy'r dydd. Ac mae hynny'n waeth o lawer!

Alisha

Cam 4

Defnyddiwch haen drwchus. Mae llawer o bobl yn canfod bod eli lleithio'n gweithio orau pan ydynt yn rhoi digon arnynt. Ni allwch orddefnyddio eli lleithio, ond mae llawer o bobl yn defnyddio rhy ychydig!

Sychwch eich dwylo ar dywel ac, os yn bosibl, arhoswch i'r eli socian i mewn.

thick layer

Beth os nad yw lleithyddion yn gweithio i mi?

Nid yw rhai pobl yn hoffi defnyddio eli lleithio oherwydd eu bod wedi eu defnyddio yn y gorffennol ac ni welsant unrhyw newid yn eu croen. Cliciwch ar y blychau isod i ddysgu rhagor am pam efallai nad ydych yn sylwi ar wahaniaeth:

1. Ydych chi'n defnyddio hufnenau lleithio yn ddigon aml?

Mae llawer o bobl yn cael bod eu croen yn gwella os ydyn nhw'n defnyddio eli lleithio o leiaf unwaith y dydd. Efallai y bydd angen i chi eu defnyddio'n amlach os oes gennych groen sych iawn neu ecsema mwy difrifol.

2. Ydych chi wedi rhoi cynnig ar ddefnyddio eli lleithio yn rheolaidd am o leiaf 2 wythnos?

Gall gymryd amser i sylwi ar welliannau yn eich croen. Os ydych chi wedi defnyddio eli lleithio yn rheolaidd am 2 wythnos ac nid yw’n gweithio o hyd, efallai y byddai’n werth mynd yn ôl at eich fferyllydd, meddyg neu nyrs i roi cynnig ar un arall. Mae'n bwysig dod o hyd i eli lleithio sy'n gweddu i'ch croen. Beth am gymryd rhan yn ein her 2 wythnos? Gallwch ddysgu rhagor am hyn yn ddiweddarach yn yr adran hon.

3. Ydych chi'n cael fflamychiad?

Os ydych, efallai na fydd eli lleithio yn ddigon. Efallai y bydd angen i chi gael rheolaeth trwy ddefnyddio eli rheoli fflamychiadau hefyd. Gallwch chi ddysgu rhagor yn yr adran ‘eli rheoli fflamychiadau’ i gael rhagor o wybodaeth.

4. Beth os ydyn nhw dal ddim yn gweithio?

Hyd yn oed os ydych chi'n defnyddio'ch eli gywir, mae pethau a all fod yn gwaethygu'ch ecsema sydd allan o'ch rheolaeth. Er enghraifft, y tywydd, neu straen.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw parhau i ddefnyddio'ch eli fel rhan o'ch trefn ddyddiol i gadw'ch ecsema dan reolaeth.

Os wyf yn cadw at fy nhrefn, mae fy nghroen yn well ond nid yw'n berffaith o hyd

Rob

Dod o hyd i'r eli lleithio iawn i chi

Mae dewis enfawr o eli lleithio ar gael yn y DU. Nid oes unrhyw dystiolaeth bod un math o eli lleithio yn well ar gyfer ecsema nag un arall. Yr allwedd yw dod o hyd i un sy'n gweithio i chi a defnyddio llawer ohono bob dydd. Gall eich meddyg teulu ragnodi'r rhain neu gallwch chi eu prynu dros y cownter mewn fferyllfa. Mae llawer o eli lleithio ar gael mewn chwistrell, dosbarthwr pwmp, twb, neu diwb.

Awgrym Gwych!

Gallai'ch croen newid wrth i chi fynd yn hŷn neu gan ddibynnu ar adeg y flwyddyn. Felly ystyriwch newid eli lleithio os nad yw'r un rydych chi'n ei ddefnyddio'n helpu mwyach.

Roedd yn teimlo fel ei bod yn cymryd am byth i ddod o hyd i eli lleithio a oedd yn gweithio i mi. Roedd un wnes i ei drio'n teimlo'n ofnadwy ar fy nghroen. Roedd yn ymddangos nad oedd un arall yn gwneud dim. Mae'r un rwy'n ei ddefnyddio nawr wir yn helpu fy ecsema ac yn oeri fy nghroen.

Matthew

Gwahanol fathau o eli lleithio

Gallwch chi drafod gwahanol eli lleithio gyda'ch fferyllydd, meddyg neu nyrs. Gallwch chi hefyd brynu eli lleithio gan y fferyllydd heb bresgripsiwn gan feddyg.

Y pedwar prif fath o leithyddion yw: golchdrwythau, eli, geliau ac elïau. Mae pob math yn gweithio i drin ecsema ond gall sut maen nhw'n teimlo, neu ba mor gyflym maen nhw'n suddo i mewn, effeithio ar ba mor dda rydym yn eu defnyddio.

Canfyddwch y lefelau seimlydrwydd ym mhob eli

Mae llawer o wahanol eli lleithio ar gael, gyda lefelau gwahanol o seimlydrwydd. Mae'n bwysig eich bod chi'n dewis un rydych chi'n hoffi ei ddefnyddio.

 • Elïau: Mae'r rhain fel arfer yn seimllyd ac yn dryloyw. Maent fel arfer yn well gan eu bod yn parhau'n hirach ar y croen ac yn rhoi canlyniadau gwell ar groen sych iawn.
 • Geliau: Mae'r rhain ychydig yn deneuach nag elïau.
 • Eli: Mae'r rhain yn wyn ac yn cynnwys dŵr felly mae'n haws eu llyfnu i mewn. Mae rhai pobl yn cael y rhain yn fwy dymunol i'w defnyddio, ond nid yw'r rhain yn parhau mor hir ar y croen. Mae angen eu defnyddio'n amlach nag elïau.
 • Golchdrwythau: Mae'r rhain yn debyg i eli ond yn deneuach.
 • Chwistrellau: Mae ychydig o bobl yn defnyddio'r rhain. Maent hyd yn oed yn deneuach na golchdrwythau.

Darganfyddwch y dystiolaeth ar gyfer gwahanol eli lleithio

Nid oes unrhyw un math o leithydd sy'n well nag un arall. Y lleithydd gorau i'ch plentyn yw'r un sy'n gweithio orau i chi a'ch plentyn.

Edrychodd yr astudiaeth Yr Esmwythawyr Gorau ar gyfer Ecsema ar 550 o blant a'r math o leithyddion a ddefnyddiwyd ganddynt dros 16 wythnos. Rhoddwyd grŵp i'r plant ar ddechrau'r astudiaeth i ddefnyddio naill ai golchdrwyth, gel, eli neu eli. Fe wnaeth gweithiwr iechyd proffesiynol archwilio eu croen a chadwodd eu rhieni ddyddiadur am ecsema eu plentyn am flwyddyn. Dangosodd y canlyniadau nad oedd y math o leithydd a ddefnyddiwyd yn gwneud unrhyw wahaniaeth i ecsema’r plant.

I ddysgu rhagor am yr astudiaeth gallwch chi chwilio am: Iechyd Plant a'r Glasoed yn The Lancet: Golchdrwyth yn erbyn gel yn erbyn eli yn erbyn eli yn erbyn esmwythawyr eli ar gyfer ecsema mewn plentyndod: hap-dreial rhagoriaeth pragmatig, cam 4

Rhestrau o'r gwahanol eli lleithio y gallwch eu cael:

Efallai na fyddwch chi'n gallu cael pob un o'r rhain ar bresgripsiwn yn eich ardal chi. Gallech chi dynnu lluniau o'r rhestrau hyn i'ch atgoffa.

Elïau (trwchus)

 • Eli Diprobase
 • Eli Emylsio
 • BP Paraffin gwyn meddal/Hylifol 50/50
 • Eli Hydraidd
 • Eli Zeroderm
 • Eli Cetraben
 • Eli Epaderm
 • Eli Hydromo
 • Paraffin Gwyn meddal
 • Paraffin Melyn meddal
 • Eli QV

Geliau

 • Gel AproDerm
 • Gel Isomol
 • Gel Doublebase
 • Gel Doublebase Dayleve
 • Gel MyriBase
 • Gel Oilatum
 • Gel Zerodouble

Eli

 • Eli AproDerm
 • Eli Aquamol
 • Eli Aquamax
 • Eli Epimax
 • Eli Hydromol
 • Eli Ultrabase
 • Eli Unguentum M
 • Eli Cetraben
 • Eli Epaderm
 • Eli Oilatum
 • Eli QV
 • Eli Zeroveen
 • Zerocream
 • Eli Zeroguent
 • Eli Diprobase
 • Eli Zerobase
 • Eli E45 - mae hwn yn cynnwys lanolin (braster gwlân). Mae gan rai pobl ag alergedd i hyn
 • Eli ZeroAQS

Golchdrwythau (golau)

 • Golchdrwyth Cetraben
 • Golchdrwyth E45 - mae hwn yn cynnwys lanolin (braster gwlân). Mae gan rai pobl ag alergedd i hyn.
 • Golchdrwyth QV
 • Golchdrwyth Vaseline
 • Golchdrwyth Diprobase
 • Golchdrwyth Aveeno
 • Golchdrwyth Dermol 500 - mae hwn yn cynnwys cemegau sy'n gweithredu fel antiseptig. Mae rhai pobl yn cael bod y cemegau hyn yn llidro eu croen.

Mae ychydig o bobl yn defnyddio chwistrellau. Maent hyd yn oed yn deneuach na golchdrwythau. Gofynnwch i'ch gweithiwr iechyd proffesiynol os hoffech chi ddefnyddio chwistrellau.

Gallwch chi ddod o hyd i wybodaeth ar sut i ddarllen y labeli ar ddeunydd pecynnu'ch triniaethau yn yr adran ‘adnoddau eraill'.

Cwestiynau cyffredin am fathau o eli lleithio:

 

Pam na ddylwn i ddefnyddio eli dyfrllyd?

Mae lleithydd o'r enw eli Dyfrllyd, na ddylai gael ei ddefnyddio gan bobl ag ecsema. Mae'n cynnwys sodiwm lauryl sylffad (SLS), a all wneud ecsema yn waeth.

Pam na all fy meddyg ragnodi'r eli sydd ei angen arnaf?

Gallwch chi ofyn i'ch meddyg am wahanol eli, ond efallai na fyddant bob amser yn gallu rhoi'r union un rydych chi ei eisiau i chi. Mae hyn oherwydd bod gan feddygon restr o eli y gallant eu rhoi i'w cleifion. Os nad yw'r eli rydych chi ei eisiau ar y rhestr hon, yna ni allant ei roi i chi. Mae'n debygol y byddant yn gallu rhagnodi un tebyg iawn.

Rwy'n defnyddio eli ar fy wyneb oherwydd ei fod mor sych, ond yn rhoi'r eli arnaf ym mhobman arall oherwydd ei fod yn gyflymach.

Charlotte

Her 2 wythnos

Mae'r her 2 wythnos yn ffordd y gallwch chi brofi pa mor dda y mae eli lleithio'n gweithio trwy ddewis eli lleithio a'i ddefnyddio bob dydd am 2 wythnos i weld faint o wahaniaeth y mae'n ei wneud i'ch croen. Gall hyn hefyd eich helpu i ddod o hyd i eli sy'n gweithio i chi. Mae'n syml - does ond angen i chi ddefnyddio'ch eli lleithio bob dydd! Bydd siart y gallwch ei ddefnyddio i gofnodi pan ydych yn defnyddio eli lleithio a sut mae eich ecsema. Gallwch hefyd sefydlu nodiadau atgoffa os dymunwch.

Cychwyn yr her 2 wythnos nawr

Rheolau euraidd eli lleithio

I GADW RHEOLAETH  

Eli lleithio (esmwythawyr’)

Beth yw eu pwrpas?

Mae'r eli hyn yn cael eu defnyddio i gadw rheolaeth ar ecsema. Maent yn helpu i:

 • Atal fflamychiadau ecsema trwy gadw allan bethau a allai lidio'r croen
 • Gwneud y croen yn feddal trwy gloi dŵr yn y croen
 • Atal cosi

Bydd angen i'r rhan fwyaf o bobl ag ecsema ddefnyddio eli lleithio bob dydd.

Pryd?

Fel arfer mae angen eu defnyddio o leiaf unwaith y dydd. Po sychaf yw eich croen, y mwyaf aml y dylech ddefnyddio eli lleithio.

Pa mor aml?

Yn ystod fflamychiad, defnyddiwch haen denau unwaith y dydd nes bod yr ecsema dan reolaeth. Po sychaf yw eich croen, y mwyaf aml y dylech ddefnyddio eli lleithio.

Faint i'w ddefnyddio?

Defnyddiwch haen drwchus. Ni ellir gorddefnyddio eli lleithio.

Am faint o amser?

Bob amser. Bydd defnyddio eli lleithio hyd yn oed pan fydd eich croen yn glir yn atal fflamychiadau yn y dyfodol.

Ydyn nhw'n ddiogel?

Ydyn. Mae eli lleithio'n ddiogel iawn. Maent yn cael eu defnyddio gan filiynau o bobl ag ecsema ar draws y byd. Weithiau mae pobl yn cael eu bod yn llidio neu'n pigo. Efallai y bydd angen i chi ddod o hyd i un sy'n gweithio i chi.

Dyma ddiwedd yr adran ar eli lleithio. Cliciwch yma i weld yr adran ar eli rheoli fflamychiadau neu gallwch bori'r ddewislen ar frig y dudalen hon.