Skip to main content

Croeso i'r adran cynnyrch cosmetig, colur ac eillio!

Yn yr adran hon, byddwch yn dysgu rhagor am:

  • A allaf ddefnyddio diaroglyddion, cynnyrch cosmetig, persawr, eillio a cholur?
  • Beth am wlân, metel, latecs a chondomau?
  • A allaf ddefnyddio lliw gwallt?
  • Beth yw'r ffordd orau i eillio neu dynnu gwallt?
  • A allaf ddefnyddio triniaethau acne?
  • A allaf gael tatŵ?

A allaf ddefnyddio diaroglyddion, cynnyrch cosmetig, persawr, eillio a cholur?

Mae llawer o bobl ag ecsema wedi dweud wrthym y gall fod yn anodd dod o hyd i gynnyrch cosmetig a nwyddau ymolchi. Mae hyn oherwydd bod y cynhyrchion hyn yn gallu gwaethygu ecsema. Mae cynhyrchion o'r fath yn cynnwys colur, diaroglydd, peiriant tynnu farnais ewinedd, persawr, eillio, cadachau gwlyb ac ewinedd ffug.

Mae hyn oherwydd bod gan y cynhyrchion hyn yn aml bersawr a chemegau eraill a all lidio neu sychu'ch croen a gwaethygu'ch ecsema.

Mae defnyddio hylif ôl-eillio bob amser yn gwneud fy ecsema yn waeth. Rwy'n ei chael yn ddefnyddiol chwistrellu'r hylif ôl-eillio ar fy nillad yn lle fy nghroen. Mae'n dal i arogli'n dda ac nid yw'n effeithio ar fy ecsema.

Alfie

Fel arfer mae gan gynhyrchion sy’n cael eu ‘profi neu eu hargymell yn ddermatolegol’, ‘hypoalergenig’ neu sydd ar gyfer ‘croen sensitif’ lai o bersawrau ynddynt a gallant lidio’ch croen yn llai. Ond eto, ni chafodd y cynhyrchion hyn eu gwneud ar gyfer pobl ag ecsema, felly mae'n anodd dweud yn sicr na fyddant yn gwaethygu'ch ecsema.

Mae'n well osgoi cynnyrch cosmetig a nwyddau ymolchi os gallwch chi. Os ydych chi'n eu defnyddio, yna efallai yr hoffech chi roi cynnig ar y cynnyrch ar du mewn i'ch arddwrn cyn i chi ei brynu. Yna prynwch y swm lleiaf posibl nes eich bod yn hapus ei fod yn iawn i chi.

Mae croen pawb yn wahanol ac mae rhai pobl yn gweld bod rhaid iddynt roi cynnig ar lawer o wahanol gynhyrchion i ddod o hyd i rywbeth sy'n addas i'w hecsema.

Rwy'n cael bod colur yn gallu gwaethygu fy ecsema, felly rwy'n ceisio gwisgo cyn lleied â phosibl neu ei ddefnyddio ar achlysuron arbennig yn unig.

Leah

A allaf ddefnyddio lliw gwallt?

Mae gan liwiau gwallt lawer o bethau ynddynt y gallech fod ag alergedd iddynt. Mae system amddiffyn eich corff yn gor-ymateb i'r pethau hyn fel pe byddent yn niweidiol. Os bydd hyn yn digwydd, gall y croen ar eich pen, eich gwddf a'ch wyneb deimlo'n goslyd ac yn ddolurus..

Efallai y byddwch chi'n cael brech tebyg i ddanadl poethion, neu efallai y byddwch chi'n teimlo'n sâl yn gyffredinol. Gall hyn ddigwydd i unrhyw un sy'n defnyddio lliw gwallt, ond mae'n fwy tebygol o ddigwydd mewn pobl ag ecsema.

Gall symptomau difrifol sydd angen triniaeth ysbyty ddigwydd ar unwaith. Gall symptomau ysgafn ymddangos ddau ddiwrnod yn ddiweddarach.

Cliciwch ar yr opsiynau isod i ganfod beth i'w wneud os ydych am liwio'ch gwallt:

 

Pa fathau o liw gwallt sydd orau i'w defnyddio?

Yn gyffredinol, mae lliwiau gwallt sy'n golchi allan neu sy'n dymor byr yn llai tebygol o achosi i'ch croen a'ch corff adweithio na rhai mwy hirhoedlog (lliw parhaol neu led-barhaol). Nid yw hyn yn golygu na fyddant yn adweithio â'ch croen a'ch corff o gwbl.

Beth alla i ei wneud os wyf i'n mynd i'r siop trin gwallt i liwio fy ngwallt?

Os ydych chi’n bwriadu cael eich gwallt wedi’i liwio yn y siop trin gwallt, gofynnwch iddyn nhw am ‘brawf clwt’. Dylid gwneud hyn o leiaf 48 awr cyn i chi roi'r lliw ymlaen. Ni fyddai salon da yn lliwio'ch gwallt heb brawf clwt.

Beth alla i ei wneud os wyf am liwio fy ngwallt fy hun?

Os ydych chi'n lliwio'ch gwallt eich hun, dylech wneud eich prawf clwt eich hun cyn i chi ei ddefnyddio. Rhowch ychydig bach o'r hydoddiant lliw y tu ôl i'ch clust neu ar eich penelin mewnol. Gadewch i sychu. Os bydd eich croen yn mynd yn goslyd, yn ddolurus neu wedi'i chwyddo, neu os byddwch yn teimlo'n sâl wedyn, ni ddylech ddefnyddio'r lliw gwallt.

Mae'n bwysig dilyn y cyfarwyddiadau diogelwch sy'n dod gyda lliw gwallt a brynwyd yn ofalus. Rhowch y lliw ymlaen dim ond am yr amser y mae'n ei ddweud, gwisgwch fenig wrth wisgo'r lliw, a rinsiwch eich gwallt yn llawn wedyn. Mae rhoi Vaseline ymlaen o amgylch y llinell wallt, y gwddf a'r clustiau yn helpu i amddiffyn eich croen. Mae hefyd yn atal y lliw rhag staenio.

Gwybodaeth bwysig am brofion clwt

Weithiau mae pobl yn teimlo'n iawn ar ôl gwneud prawf clwt, ond yn dal i gael adwaith pan fyddant yn ei ddefnyddio. Mae hyn oherwydd y gall adwaith gael ei ohirio neu ddigwydd ar ôl defnyddio'r cynnyrch ychydig o weithiau. Os ydych chi'n teimlo'n goslyd pan ydych chi'n ei ddefnyddio, tynnwch ef i ffwrdd ar unwaith.

Beth yw'r ffordd orau i eillio neu dynnu gwallt?

Efallai y bydd angen i bobl ag ecsema fod yn fwy gofalus wrth eillio fel nad yw'n gwaethygu eu hecsema. Efallai na fydd eillio gan ddefnyddio rasel drydan gystal â rasel wlyb, ond mae'n llawer llai tebygol o gnoi neu dorri'ch croen. Mae rhai pobl yn cael bod trimiwr gwallt neu farf sydd wedi'i osod yn isel yn feddalach ar y croen nag eilliwr. Wrth eillio'n wlyb, mae'n well defnyddio rasel miniog a wneir ar gyfer croen sensitif. Bydd raseli sydd wedi'u defnyddio'n aml yn rhwbio'r croen ac efallai y bydd yn pigo'ch croen. Mae'n well rhoi eli lleithio tenau ar eich croen cyn eillio ac yna rhoi mwy ymlaen eto wedyn.

Weithiau rwyi'n cael fflamychiad ar ôl eillio. Pan yw hynny'n digwydd, rwy'n defnyddio eli rheoli fflamychiadau am ychydig o nosweithiau ac mae hynny'n helpu.

Jake

Gall rhai ewynnau a geliau eillio wneud eich ecsema yn waeth. Mae llawer o bobl ag ecsema yn ei chael yn ddefnyddiol defnyddio eu eli lleithio yn lle hynny wrth eillio'n wlyb. Defnyddiwch ef fel ewyn eillio, gan wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio llawer o ddŵr i'w ewynnu. Gallwch ddefnyddio'ch eli lleithio ar gyfer eillio unrhyw ran o'ch corff, megis eich wyneb, ardal bicini, breichiau a choesau.

Mae'n well eillio tuag i lawr, i'r un cyfeiriad ag y mae'r gwallt yn tyfu. Gall mynd i gyfeiriad arall y gwallt achosi smotiau coch a dolur, a all gael eu heintio.

Eilliwch yn araf a cheisiwch beidio ag eillio dros y mannau rydych chi eisoes wedi'u heillio. Ar ôl eillio, defnyddiwch eli lleithio i leddfu'r croen.

Mae rhai pobl ag ecsema yn cael bod epilatwyr (dyfais drydan i dynnu gwallt) yn gallu gwneud i'r croen deimlo'n goslyd. Gall eli sy'n tynnu gwallt a chwyro wneud eich ecsema'n waeth hefyd. Efallai y byddwch chi am roi cynnig arnynt ar ddarn bach o groen yn gyntaf.

Gall triniaethau harddwch, megis tynnu gwallt â laser, sy'n atal gwallt rhag tyfu'n ôl byth waethygu'ch ecsema hefyd.

Efallai y byddwch chi am roi cynnig arno ar ddarn bach o groen yn gyntaf i weld a yw'n gwaethygu'ch ecsema.

A allaf ddefnyddio triniaethau acne?

Efallai y bydd gan bobl ag ecsema acne hefyd. Gall rhai triniaethau acne wneud ecsema yn waeth trwy sychu'ch croen. Efallai y byddwch chi am osgoi golchdrwythau acne ag alcohol ynddynt oherwydd eu bod yn tueddu i wneud ecsema'n waeth. Efallai y bydd geliau ac eli acne'n well i chi. Os oes gennych acne, siaradwch â'ch meddyg neu fferyllydd i ddod o hyd i'r driniaeth gywir i chi. Gall eli lleithio trwchus wneud acne'n waeth, felly efallai yr hoffech chi roi cynnig ar leithydd teneuach. Gall eli ar gyfer rheoli fflamychiadau hefyd wneud eich acne yn waeth os ydych chi'n eu rhoi ar rannau o'r croen lle rydych chi'n dueddol o gael acne. Fe allech chi geisio osgoi rhoi'r eli hyn ar yr ardaloedd acne.

A allaf gael tatŵ?

Ni ellir rhoi tatŵs ar rannau o'r croen ag ecsema arnynt. Bydd angen gorchuddio ardal y tatŵ gyda cling ffilm i ddechrau Yna ni allwch grafu'ch croen am hyd at bythefnos wrth iddo wella. Gall hyn fod yn anodd ei wneud os oes gennych ecsema. Mae inc y tatŵ yn cynnwys pethau y gallech fod ag alergedd iddynt a gall y rhain achosi problemau hirdymor. Gall y gwres o'r nodwydd tatŵio a'r niwed i'r croen hefyd achosi fflamychiad ecsema. Os ydych chi'n ystyried cael tatŵ, gofynnwch am gyngor gan artist tatŵ trwyddedig mewn siop drwyddedig. Cofiwch fod tatŵs am byth ac mae adweithiau i'r inc yn fwy cyffredin os oes gennych chi ecsema. Hyd yn oed os nad yw eich ecsema mor ddrwg â hynny, rydych yn fwy tebygol o gael adwaith na phobl heb ecsema. Mae gennych hefyd risg uwch o gael haint croen.

Beth am datŵs henna?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae inc henna go iawn yn defnyddio cynhyrchion naturiol, ond gall yr inc gynnwys pethau o hyd sy'n gwneud ecsema yn waeth.

Os penderfynwch gael tatŵ henna go iawn, profwch y tatŵ ar ran fach o'r croen yn gyntaf. Hyd yn oed os na chewch unrhyw broblemau ar ôl prawf, efallai y byddwch chi'n dal i gael problemau gyda'r inc pan fydd yn mynd ar ardal fwy o groen.


Dylech chi osgoi cael tatŵ henna du. Mae hwn yn tatŵ henna sy'n gadael staen du. Lliw gwallt yw'r inc, sydd yn niweidiol ac yn gallu niweidio'ch croen. Nid yw lliw gwallt i fod i aros ar eich croen am amser hir.

Beth am wlân, metel, latecs a chondomau?

Mae cynhyrchion sydd wedi'u gwneud o ddeunyddiau penodol yn fwy tebygol o achosi fflamychiad ecsema. Cliciwch ar ddeunydd isod i ddysgu rhagor:

Gwlân

Mae rhai pobl ag ecsema yn cael bod dillad wedi'u gwneud o wlân, deunyddiau trwchus, neu wedi'u gwneud gan bobl yn gwaethygu eu hecsema. Efallai y bydd dillad cotwm neu unrhyw ffabrig meddal sy'n teimlo'n gyfforddus wrth ymyl eich croen yn well ar gyfer eich ecsema.

Metel

Mae rhai pobl yn cael bod rhoi'r metel o emwaith, tyllau corff, neu wregysau ar eu croen yn gallu achosi adwaith. Mae'r adweithiau hyn yn aml yn cael eu hachosi gan nicel. Mae nicel i'w gael yn aml mewn metelau rhatach, ond gall adweithiau ddigwydd hefyd gyda metelau drutach. Mae gemwaith sy'n hypoalergenig neu heb nicel ynddo yn llai tebygol o adweithio â'ch croen. Efallai y gwelwch fod clustdlysau arian yn well na rhai â phlatiau arian.

Latecs

Mae rhai pobl ag ecsema'n canfod bod eu corff a'u croen yn adweithio i gynhyrchion sydd â latecs ynddynt. Defnyddir latecs i wneud menig rwber a menig meddygol, esgidiau, teiars, balŵns a chondomau. Os oes gennych chi broblem gyda latecs, yna defnyddiwch gynhyrchion di-latecs.

Condomau

Gall condomau hefyd fod â sylwedd sy'n lladd sberm arnynt, a all adweithio â'ch croen a'ch corff. Mae'r rhan fwyaf o gondomau wedi'u gwneud o latecs, ond os ydych chi'n adweithio i latecs, gallwch chi ddefnyddio condomau polywrethan neu polyisopren yn lle. Fel arfer nid oes gan ffemidomau latecs ynddynt.